دوره های آموزش

بخش اول: آموزش کوتاه مدت

این بخش شامل سه سطح است.

سطح 1 مقدماتی: شامل بیست ساعت آموزش تئوری و عملی است.
سطح 2 پیشرفته: پیش نیاز (سطح 1) دوره شامل بیست ساعت آموزش تئوری و عملی است.
سطح 3 حرفه ای: پیش نیاز (سطح 2) دوره شامل بیست ساعت آموزش تئوری و عملی است.

توضیح: پس از گذراندن سطح ا می بایست نوآموز 100 ساعت کارورزی نماید و پس از آن می تواند وارد سطح 2 شده و بعد از گذراندن دوره می بایست 100 ساعت کارورزی نماید تا بتواند سطح 3 را بگذراند.

صدور گواهینامه: از نوآموزان عزیز پس از گذراندن هر سطح آزمون به عمل آمده و برای قبول شدگان در آزمون گواهینامه صادر می شود.

بخش دوم: آموزش میان مدت (مربی / داور)

این بخش شامل سه سطح است.

سطح 1 مقدماتی مربی/ داور: شامل بیست ساعت آموزش تئوری و عملی است.
سطح 2 پیشرفته مربی/ داور: پیش نیاز (سطح 1) دوره شامل بیست ساعت آموزش تئوری و عملی است.
سطح 3 حرفه ای مربی/ داور: پیش نیاز (سطح 2) دوره شامل بیست ساعت آموزش تئوری و عملی است.

توضیح: پس از گذراندن سطح ا می بایست مربی/ داور 100 ساعت کارورزی نماید و پس از آن می تواند وارد سطح 2 شده و بعد از گذراندن دوره می بایست 100 ساعت کارورزی نماید تا بتواند سطح 3 را بگذراند.

صدور گواهینامه: از مربی/ داور عزیز پس از گذراندن هر سطح آزمون به عمل آمده و برای قبول شدگان در آزمون گواهینامه صادر می شود.

بخش سوم: آموزش بلندمدت (مربی / داور – بین الملل)

این بخش شامل سه سطح است.

سطح 1 مقدماتی مربی/ داور – بین الملل: شامل بیست ساعت آموزش تئوری و عملی است.
سطح 2 پیشرفته مربی/ داور – بین الملل: پیش نیاز (سطح 1) دوره شامل بیست ساعت آموزش تئوری و عملی است.
سطح 3 حرفه ای مربی/ داور – بین الملل: پیش نیاز (سطح 2) دوره شامل بیست ساعت آموزش تئوری و عملی است.

توضیح: پس از گذراندن سطح ا می بایست مربی/ داور – بین الملل 100 ساعت کارورزی نماید و پس از آن می تواند وارد سطح 2 شده و بعد از گذراندن دوره می بایست 100 ساعت کارورزی نماید تا بتواند سطح 3 را بگذراند.

صدور گواهینامه: از مربی/ داور – بین الملل عزیز پس از گذراندن هر سطح آزمون به عمل آمده و برای قبول شدگان در آزمون گواهینامه صادر می شود.