ورزشهای دریایی / ساحلی

غواصی

ماهیگیری

اسکی روی آب

جت اسکی

دراگون بت

قایقهای موتوری

کشتی های تفریحی

قایقهای تفریحی