گواهینامه / اصالت

گواهینامه دوره های آموزش کوتاه مدت

سطح 1 مقدماتی:

سطح 2 پیشرفته:

سطح 3 حرفه ای:

 

گواهینامه دوره های آموزش میان مدت

سطح 1 مقدماتی مربی / داور:

سطح 2 پیشرفته مربی / داور:

سطح 3 حرفه ای مربی / داور:

 

گواهینامه دوره های آموزش بلند مدت

سطح 1 مقدماتی مربی / داور – بین الملل:

سطح 2 پیشرفته مربی / داور – بین الملل:

سطح 3 حرفه ای مربی / داور – بین الملل: